Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Jak se bránit exekuci?

Odpověď Michaely Sigmundové na www.stridavka.cz (leden 2015)
Je možné považovat za neoprávněnou exekuci na výživné, pokud byla podána na cca 20.000,- Kč, i když skutečný dluh na výživném byl cca 5.000,- Kč a i ten byl způsoben nevyzvednutím poštovní poukázky? Jde hlavně o to, zda oprávněný může podat exekuční návrh na jakoukoliv částku, která je odlišná od skutečné dlužné částky.

P. P.


Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů upravuje činnost soudního exekutora. Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí. Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona. Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce.

Než se obrátí oprávněný na soudního exekutora, měl by nejlépe písemnou formou vyzvat dlužníka k dobrovolné úhradě pohledávky. V tomto stádiu má dlužník ještě šanci reagovat vysvětlením na danou výzvu a přesvědčit druhou stranu o tom, že žádný dluh neexistuje. Exekuční návrh musí vždy obsahovat pravdivé informace o výši vymáhané pohledávky. Pokud tomu tak není, nebude oprávněný v řízení úspěšný, což má vliv na přiznání náhrady nákladů exekučního řízení, jestliže je zastoupen advokátem. Jestliže se nechá povinný právně zastoupit a prokáže bezdůvodnost podaného návrhu na nařízení exekuce, strana oprávněná bude povinna k úhradě nákladů na právní zastoupení strany povinné.

Pokud povinný řádně splnil svoji povinnost k úhradě výživného formou zaslání peněz poštovní poukázkou, ale strana oprávněná si zaslaný finanční obnos nevyzvedla, jde toto pasivní jednání k její tíži a neměla by být v exekučním řízení vůbec úspěšná. Ovšem osoba povinná musí finanční částku poslat s předstihem, aby se peníze mohly dostat do dispozice oprávněného nejpozději v den splatnosti výživného na nezletilé děti. Nestačí tedy odeslat finanční obnos v den splatnosti výživného například prostřednictvím České pošty, s.p. Pokud se tak stane, bude dlužník v prodlení, protože strana oprávněná bude mít možnost zaslané peníze vyzvednout až za několik dní. Zde záleží na obchodních podmínkách zasílatele.

Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě. Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu. O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud.

Povinný také může podat exekutorovi návrh na odklad exekuce, pokud sice existuje jeho povinnost k plnění dle exekučního titulu, ale momentálně třeba povinný ztratil práci či se ocitl v tíživé životní situaci. K němu musí připojit důkazy a vysvětlení, proč o odklad exekuce žádá. Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů. Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.Sdílet

soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO