Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

K navrhovaným změnám občanského zákoníku

Prohlášení Lucie Asenové na www.babinet.cz (květen 2011)
Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo na konci roku 2010 návrh nového občanského zákoníku, jehož součástí se stane i zákon o rodině, který se dotýká jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi.

Plné znění návrhu najdete na adrese:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html

"Z pohledu Asociace neúplných rodin v podstatě nedošlo k žádným výrazným změnám. Zákon ani nadále neřeší bolavá místa života členů neúplných rodin, především v oblasti výše, valorizace, úročení a vymahatelnosti zákonné vyživovací povinnosti (alimentů)," prohlásila předsedkyně ANR, paní Lucie Asenová.

"Naše nezisková organizace vznikla právě za účelem prosazování legislativních změn, a proto jsme připravili seznam požadavků na změny v navrhované zákonné úpravě občanského zákoníku, který hodláme prezentovat prostřednictvím politiků a političek v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR," dodala Mgr. Patricie Dolanská, manažerka pro právní otázky ANR, o. s.

Budeme rádi, pokud se aktivně zapojíte do diskuse o změnách navrhovaných Asociací neúplných rodin, o. s. Vaše hlasy, názory a zkušenosti podpoří snahu o zlepšení situace samoživitelek, samoživitelů a dětí žijících v neúplných rodinách.

Návrh Asociace neúplných rodin, o. s. na úpravu navrhované změny občanského zákoníku, zákon o rodině

1. Valorizace ZVP
Žádáme, aby byla zákonem upravena valorizace ZVP podobně, jako je tomu v případě důchodů.

2. Splácení a úročení ZVP
Žádáme, aby dlužné částky ZVP byly úročeny stejně, jako je tomu u ostatních dluhů. Rozsudkem soudu musí být určen dlužníkovi splátkový kalendář a stanovena výše splátek.

3. Podíl dítěte na životní úrovni rodiče
Žádáme, aby povinný rodič pravidelně předkládal doklady o výši svých příjmů, neboť často dochází ke změně příjmu povinného, aniž by toto bylo zohledněno při úpravě výše ZVP.

4. Změna zákona umožňující při výkonu trestu oddlužení povinného
Žádáme takové legislativní úpravy, které by vedly k tomu, aby v případě, že povinnému je uložen trest za zanedbání povinné výživy, nedocházelo zároveň k jeho oddlužení. Při přeměně původně uloženého trestu (podmíněně odloženého, obecně prospěšných prací apod.) na trest nepodmíněného trestu odnětí svobody se defacto tímto vykonaným trestem dluh maže.

5. Důkazní břemeno na straně povinného
Žádáme, aby bylo v zákoně ustanoveno, že dokazování nemožnosti hrazení ZVP ve stanovené výši, je na straně povinného. Do pravomocného rozhodnutí soudu o změně nemá povinný právo, jakýmkoliv způsobem, je svým vlastním rozhodnutím měnit.

6. Náhradní výživné
Žádáme, aby v případě nehrazení ZVP ze strany povinného, přebírala tuto povinnost jeho širší rodina, tzn. např. prarodiče popř. manžel (ka).

Žádáme, aby stát zvýšil svoji pomoc oprávněným při zjišťování pobytu povinného formou dotazů na PČR, ČSSZ, Centrální evidenci obyvatel, Centrální evidenci vězňů apod.

Žádáme, aby stát vytvořil podmínky pro náhradní plnění ZVP pro případy, kdy nebylo možné využít všech výše jmenovaných možností.


Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO