Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Nejlepší rodič je soud(ce)

Článek Luboše Mesznera na www.adikia.cz (březen 2012)
Je řada věcí, které mohou skončit před soudem, ať už je to strom přesahující na sousední pozemek nebo spor o děti. Soud by měl věc s účastníky probrat, upozornit je na právní úpravu a rozhodnutí soudů a usilovat o smírné řešení.

Občanský soudní řád
§ 99
(1) Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Soud usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu.
(2) Soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení.
(3) Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem však může soud zrušit usnesení o schválení smíru, je-li smír podle hmotného práva neplatný. Návrh lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru.


Zákonem stanovená povinnost soudu usilovat o smírné řešení sporu je důležitá, protože vždy je lepší, když znesvářené strany najdou nějaké smírné řešení, než když spor "násilně" vyřeší soud. Jednou z možností, jak se dopracovat smírného řešení věci, je mediace. Česká republika je Evropským soudem pro lidská práva dlouhodobě peskována a tvrdě sankcionována, že zde chybí mediace rozvádějících se rodičů.

Začátkem února letošního roku byl Poslaneckou sněmovnou přijat vládní návrh zákona o mediaci (celé znění zde: Zákon o mediaci). Podle naší justice je však tento zákon paskvil, protože souběžně dochází ke změnám Občanského soudního řádu (§ 99). Ze zákona o mediaci údajně vypadla odpovědnost mediátora, že dohoda bude v souladu s platnými zákony a soud uzavřenou dohodu musí potvrdit a nemůže do ní zasahovat. Údajně také hrozí, že dohoda bude neurčitá a tím asi podle soudců nevykonatelná. Pokud si myslíte, že soudcům jde o nemožnost zvrátit mediační dohodu sousedského sporu, pokud by se nakonec obě strany dohodly, že se strom pokácí a odporovalo to nějakému právnímu předpisu, pak jste na velkém omylu. Soudcům vadí, že by nemohli zasahovat do pracně vydobytých mediačních dohod mezi rodiči o péči o dítě po rozvodu.

"Poslanci soudům odnímají jejich hlavní funkci pojistky zákonnosti. Tím, k čemu v připravovaném zákoně o mediaci došlo, se stalo, že soud bude muset schválit například i neurčitou dohodu nebo dokonce i dohodu vzešlou z mediace týkající se dítěte, přestože nebude v souladu s jeho zájmy," varuje soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Šárka Hájková.

Podle soudkyně Hájkové je však taková záruka nutná, a to i tehdy, když si lidé ke konečné formulaci mediačních dohod přizvou svého advokáta, neboť právě spory rozvádějících se manželů o režim kontaktu s dítětem, výživné či výchovu bývají ty nejvypjatější a z lidského pohledu i nejhorší ze všech, které se v soudních síních propírají. Zdroj: Zákon má soudce nutit schvalovat nezákonné dohody, Novinky.cz

Soudce je totiž nejlepší rodič a jedině on musí nejlépe vědět, co je v zájmu vašeho dítěte!

Opakuje se tak situace, kdy snaha o zavedení tabulek výživného, které odpovídají standardům vyspělého právního státu (právní jistota) a podstatně by zjednodušovaly dohodu rodičů o výživném, narazila na tvrdý odpor naší justice.

Soudkyně Hájková také vidí problém v tom, že soud by musel schválit neurčitou dohodu, kde není přesně vymezeno, jak se věc bude řešit, kdo, komu, co a jak bude plnit, vlastně podobně jako v běžných smlouvách. Zde se naplno ukazuje zkostnatělost naší justice, která se odmítá vzdát komunistického přehnaně formálního až primitivního pojetí práva a přizpůsobit sofistikovanému pojetí práva na úrovni vyspělých právních států, o které hovořil i náměstek legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Mgr. Korbel:

"Celá ta kauza dokumentuje určitý způsob uvažování české justice, a sice, že v situaci, kdy není právem řešena nějaká otázka, tak k ní značná část české justice přistupuje tak, že to nelze a co není výslovně upraveno v zákonech, tak je to absolutně neplatné. To je ovšem princip veskrze špatný!"

Co více může být v zájmu dítěte, než když se rodiče dohodnou na péči o dítě?

Zde už tedy zjevně nejde o sledování zájmu dětí, ale o zájem naší justice za každou cenu udržet koryta pro nadbytečné soudce udržováním zvráceného systému proti sobě soupeřících rodičů.Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO