Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Rizika neplacení výživného

Odpověď Michaely Sigmundové na www.stridavka.cz (červenec 2014)
S matkou nezletilých dětí jsme uzavřeli před soudem dohodu, na jejímž základě byly děti svěřeny do péče matky a mně bylo stanoveno platit výživné. Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná a někdy se moji zákazníci zpozdí s úhradou faktur. Já pak nemám dost finančních prostředků na včasnou úhradu výživného. Co se může stát, pokud výživné nebudu schopen uhrazovat včas?

A. N.


Pravomocný rozsudek soudu, kterým byla stanovena vyživovací povinnost, je exekučním titulem pro vymáhání pohledávky na výživném. Proto pokud výživné nejste schopen včas a řádně uhradit, je vhodné o tom matku předem informovat a pokusit se dohodnout na náhradním termínu plnění anebo uhradit aspoň část výživného pro potřeby dětí. Tento krok může být úspěšný tam, kde vztahy mezi rodiči nejsou příliš narušeny, což lze v případě uzavření dohody před soudem předpokládat.

Pokud s matkou nezletilých dětí příliš nekomunikujete, je zde reálné riziko, že matka vám žádnou výzvu k úhradě nepošle a okamžitě podá jako zákonný zástupce dětí návrh na nařízení exekuce. Jestliže vám bude chtít navýšit výdaje s tímto spojené, obrátí se na advokáta. Ten by měl zaslat výzvu k úhradě na vaši poslední známou adresu, protože bez její existence nebude osobám oprávněným přiznán nárok na náhradu nákladů řízení. Při podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí soudní poplatek, návrh se podává přímo soudnímu exekutorovi. Čím vzdálenější je sídlo exekutora, tím vyšší mohou být vaše výdaje. Ten, kdo bude hradit náklady exekuce, je totiž osoba povinná, tj. vy. A pokud započne exekutor realizovat mobiliární exekuci prodejem vašeho automobilu, zařízení bytu apod., pak musí vážit cestu ze svého sídla k vám a zpět. Jistě máte představu o tom, jak vysoké jsou náklady na cestu automobilem například z Ostravy do Karlových Varů a zpět...

Pokud je návrh na nařízení exekuce v pořádku, exekutor obdrží od okresního či obvodního soudu pověření k provedení exekuce. Exekutor vám zašle výzvu ke splnění vymáhané povinnosti podle zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Ve výzvě vám sdělí, že byl příslušným soudem pověřen k provedení exekuce a na základě jakého exekučního titulu, s tím, že je oprávněn vymáhat nejen dlužné výživné, ale také výživné splatné v budoucnu a exekuce může být provedena v rozsahu pětinásobku doposud nesplatného ročního plnění, jakož i nákladů oprávněných v exekučním řízení (odměna advokáta) a nákladů exekuce. Pokud jste tedy v prodlení s úhradou výživného a je zde riziko, že nebudete ani v budoucnu řádně a včas hradit výživné, může oprávněný trvat na tom, že výživné budete hradit pravidelně na bankovní účet soudního exekutora, který pak platby bude u sebe evidovat a následně přeposílat na účet matky nezletilých dětí. Tato služba však není zdarma, exekutorovi budete platit 15 % z vymáhané splátky výživného.

Pokud by se stalo, že výživné řádně hradit nebudete ani touto formou, může exekutor začít v dražbě zpeněžovat vaše nemovitosti. Pokud jste vlastníkem bytu či domu, soudní exekutor automaticky při zahájení exekuce uplatní na tyto nemovité věci exekutorské zástavní právo, což se projeví v evidenci katastru nemovitostí. V rámci dražby se nemovitost prodá, výtěžek použije na budoucí výživné a vám nemusí zbýt tolik peněz, abyste si pořídil nové bydlení. Pak ale nebudete mít kde se osobně stýkat se svými nezletilými dětmi, přičemž na veřejné ubytovně s nimi osobní styk realizovat můžete jen obtížně.

Jestliže jste po rozchodu či rozvodu s matkou nezletilých dětí uzavřel nové manželství, je-li exekučním příkazem postižena součást společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tuto součást, i vaše současná manželka. Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.

Pokud je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, může exekutor vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se mu pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Takto nelze postupovat u povinného, který má řidičské oprávnění vydané cizím státem.

Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, např. exekucí ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitých věcí nebo postižením závodu.

Povinný může navrhnout provádět úhradu plnění formou splátkového kalendáře, s tím však musí vyslovit souhlas osoby oprávněné, resp. jejich zákonný zástupce.

Z důvodu tíživé životní situace lze podat návrh na odklad exekuce u exekutora, který vede exekuci. Návrh na odklad exekuce musí obsahovat také listiny sloužící k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Nesmí však jít o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Pokud bude návrh úspěšný, exekutor či soud odloží exekuci na dobu, na kterou bylo povoleno exekuci odložit. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce. Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem nakládat se svým majetkem.

Také trestní zákoník upravuje následky neplnění vyživovací povinnosti, a to v rámci skutkové podstaty zanedbání povinné výživy. Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Pokud by se někdo úmyslně vyhýbal své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Trest odnětí svobody až na tři roky lze vyměřit tomu, kdo oprávněnou osobu vystaví nebezpečí nouze. Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy může soud uložit jako přiměřené omezení a přiměřené povinnosti (např. podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění, i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována. Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO