Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Rozdělení péče o osmiměsíční dítě

Usnesení publikované na www.stridavka.cz (květen 2016)
0 P 134/2016

Usnesení


Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Enochovou ve věci péče o nezletilého ... , nar. ... .8.2015, zastoupeného Mětskou částí Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 jako kolizním opatrovníkem, syna matky ... a otce ..., o návrhu matky a otce na vydání předběžného opatření

t a k t o :


I. Otci i matce nezletilého se zakazuje do doby pravomocného rozhodnutí v řízení o úpravu poměrů k nezletilému vycestovat s nezletilým bez souhlasu druhého rodiče z České republiky.

II. Nezletilý ... se odevzdává do péče otci vždy od pondělí 8.00 hod. do středy 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 18.00 hod.

III. Nezletilý ... se odevzdává do péče matky vždy od středy 18.00 hod. do soboty 8.00 hod. a od soboty 18.00 hod. do pondělí 8.00 hod.

IV. V ostatní části se návrh matky na vydání předběžného opatření zamítá.

V. V ostatní části se návrh otce na vydání předběžného opatření zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 28.4.2016 podala matka ke zdejšímu soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilému a současně návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhala svěření nezletilého do své výlučné péče, stanovení styku otce s nezletilým vždy každou středu od 14 do 18 hodin, každý pátek od 8 do 10 hodin a každou neděli od 10 do 18 hodin s tím, že otci se zakazuje opustit s nezletilým území České republiky a současně je otci stanoveno výživné pro nezletilého v částce 3 000,- Kč měsíčně.

Dne 2.5.2016 podal otec protinávrh na úpravu poměrů k nezletilému a současně návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhal svěření nezletilého do péče otce každý lichý kalendářní týden od pondělí 8.00 hod do středy 8.00 hod., od pátku 8.00 do bezprostředně následujícího pondělí sudého kalendářního týdne 8.00 hod. a dále v každém sudém kalendářním týdnu od středy 8.00 hod. do pátku 8.00 hod. s tím, že současně má být otci uložena povinnost umožnit péči matce v každém sudém kalendářním týdnu od pondělí 8.00 hod. do středy 8.00 hod., od pátku 8.00 hod. do bezprostředně následujícího pondělí lichého kalendářního týdne 8.00 hod. a dále každý lichý kalendářní týden od středy 8.00 hod. do pátku 8.00 hod.

Následuje rekapitulace odůvodnění návrhů a usnesení dále pokračuje tímto shrnutím vyjádření kolizního opatrovníka a vlastním odůvodněním rozhodnutí soudu:

Na žádost soudu pak byla podána zpráva kolizního opatrovníka (ze dne 3.5.2016) k rodinné situaci, když z této má soud za osvědčené, že matka kontaktovala OSPOD a informovala o situaci v rodině z jejího pohledu těsně před podáním návrhu. Byl sepsán záznam o jednání, předtím neměl OSPOD o rodině žádné informace. Po obdržení žádosti soudu byl kontaktován otec, který byl seznámen s návrhem matky. Uvedl, že podal k soudu protinávrh předběžného opatření i protinávrh ve věci. Uvedl, že bydlel s matkou a se synem v pronajatém bytě rodičů matky, v roce 2010 se seznámili, od roku 2011 spolu žijí. Matka je dle otce pod značným vlivem svých rodičů, má dominantního otce. Spory mezi rodiči nejsou žádné, vyjma toho, že matka chce, aby otec poslouchal její rodiče. Spory jsou s rodiči matky, obzvláště s otcem. Dle otce bylo vše v pořádku, ve čtvrtek byl se synem na plavání a pak odešel do práce. Když se vrátil, už tam nebyli. Nevěděl, co se děje, volal matce. Ta mu sdělila, že podali návrh na předběžné opatření pro domácí násilí, což ho šokovalo. Syna mu odmítla vydat. Vyměnili si pár emailů, za matku však mluví rodiče a odmítají se na čemkoli dohodnout. Otec se s nimi chtěl domluvit na péči o syna, bylo mu však sděleno, že se s ním do rozhodnutí soudu nebudou bavit. Otec chtěl mít hlavně zajištěn přístup k dítěti. Matka dle otce vykazuje známky nezralosti, nemá problém odjet na dovolenou a zanechat dítě v péči otce. O dítě otec pečoval v podstatě od jeho narození a zejména sám tři měsíce, když matka nemohla. Babička pouze pomáhala přes den, k čemuž jí otec vyřídil OČR. Syn je na otce zvyklý, chodili spolu spát i vstávali a trpí absencí otce. Otec by byl rád, aby byla stanovena taková péče, aby měl otec i péči, nikoli pouze styk. Oběma rodičům bylo sděleno, že by se měli jako rodiče pokusit o dohodu, byla jim nabídnuta mediace. Předán byl kontakt na rodinné mediátory a oba rodiče s absolvováním mediace souhlasili. Byli tedy motivováni k tomu, aby mediátora co nejdříve kontaktovali a domluvili si termín. OSPOD má za to, že matka doložila své tvrzení o domácím násilí zprávou psychoterapeutky a dále že otec jí i jejím rodičům vyhrožoval, že se s nezletilým odstěhuje co nejdále, třeba i mimo ČR. Matka však nijak nedoložila důvod, proč by otec nemohl být s nezletilým delší dobu, třeba i přes noc, když sama uvádí, že po narození otec o syna pečoval, když to její zdravotní stav neumožňoval a také se o něj samostatně staral, když byla na horách. Z návrhu otce je patrné, že otec má o syna zájem a chce o něj pečovat, předložil zprávu z psychoterapie i svůj stabilizovaný psychický stav. Domácí násilí popírá. Zdůrazňuje vliv rodičů matky na matku nezletilého. OSPOD upřednostňuje dohodu rodičů před nařízením předběžného opatření, nicméně péči rodičů a jejich kontaktu se synem by měl být dán jasný řád, neboť matka sama potvrdila, že syna opravdu zavřela u svých rodičů a do rozhodnutí soudu otci kontakt se synem neumožní z obavy odvezení syna otcem. Prozatímní rozhodnutí soudu by tedy nejvíce mělo odrážet dosavadní péči o nezletilého v rodině. Péče by měla být rovnoměrně rozložena mezi oba rodiče a mělo by být také zajištěno, že žádný z rodičů neodebere nezletilého z péče druhého a neodveze ho mimo ČR. Rodiče by měli respektovat denní režim dítěte a vzájemně se informovat o podstatných věcech dítěte. V současné době - dle OSPOD - není pádný důvod pro předání nezletilého do výlučné péče ani jednomu z rodičů. OSPOD navrhl částečně vyhovět návrhu rodičů a zakázat neoprávněné přemístění bez vědomí druhého rodiče a dále upravit poměry k nezletilému a svěřit nezletilého do péče matky vždy každý sudý týden v pondělí, v úterý a od pátku do neděle. V lichém týdnu pak ve středu a ve čtvrtek. Otci pak v lichém týdnu v pondělí, úterý a od pátku do neděle, v sudém týdnu ve středu a ve čtvrtek.

S odkazem na ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř. ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř. došel soud k závěru, že podmínky pro vydání předběžného opatření jsou v daném případě splněny, byť ne v rozsahu požadovaném rodiči. Z celého spisového materiálu včetně zprávy MČ Praha 6 jako kolizního opatrovníka nezletilého pro toto řízení má soud za osvědčené, že vztahy mezi rodiči jsou zásadně vyhroceny, matka nerespektuje práva otce vyplývající z rodičovské odpovědnosti v potřebném rozsahu, je pravděpodobné, že do určité míry mají na rodinných rozporech podíl i prarodiče nezletilého ze strany matky, neboť rodiče nezletilého do nedávné doby žili ve stejném domě a minimálně provozně technické záležitosti řešila rodina společně, prarodiče i vypomáhali při hlídání nezletilého apod. Otec naopak nahlíží na matku jako na osobnost nezralou, neschopnou vykonávat plnohodnotně péči, preferující spíše své vlastní zájmy. Nezletilý má přitom dobře nastaven vztah k oběma rodičům, ani jeden z rodičů se soudu nejeví být na základě osvědčeného skutkového stavu jako zásadně diskvalifikován coby řádný vychovatel. Soud se zcela ztotožňuje se závěrem kolizního opatrovníka, ze kterého vyplývá, že nepadla žádná relevantní tvrzení včetně osvědčení takových tvrzení, ze kterých by bylo možno dovodit, že otec není schopen řádně pečovat o nezletilého v době delší než jeden den, tedy včetně přespání. Soud má dále za osvědčené, neboť toto vyplývá i ze samotného tvrzení matky, že otec v době, kdy matka nemohla péči o syna vykonávat, o syna zcela bezproblémově pečoval. Za této situace soud neshledal žádný důvod, pro který by měl být jeden z rodičů vyloučen z péče o nezletilého, když přitom z konfliktní situace lze dovodit, že zatímní úprava poměrů v rodině nutná je, neboť pevný právní rámec by měl vést ke zklidnění situace a nastavit rodině pravidelný režim, který je v zájmu nezletilého dítěte. Uspořádání, které soud nastolil vydaným předběžným opatřením, pak považuje za nejlépe odpovídající nastaveným vztahům, zohledňující práva obou rodičů a zohledňující i právo dítěte na průběžný a pravidelný kontakt a péči obou rodičů. Nastavené uspořádání současně vylučuje možnost zpřetrhání vazeb nezletilého s oběma rodiči v případě, že soudní řízení vedené k návrhům rodičů na úpravu poměrů bude skutkově komplikovanější a důkazní řízení náročnější, takže rozhodnutí ve věci samé nemusí být otázkou krátkého časového úseku. Aby nedošlo k necitlivému zásahu v podobě přemístění dítěte mimo Českou republiku a tím i k výraznému faktickému omezení výkonu rodičovské odpovědnosti ať již otce, či matky, vyslovil soud předběžným opatřením zákaz oběma rodičům bez souhlasu druhého rodiče nezletilého mimo území České republiky přemístit, čímž je výše uvedené riziko faktického vyloučení jednoho z rodičů z účasti na péči o dítě maximálně eliminováno. Vzhledem k tomu, že otec i matka budou mít nezletilého ve své péči po přibližně stejný časový úsek, došel soud k závěru, že určení výživného cestou předběžného opatření je v daném případě nadbytečné. Ze stejných důvodů pak nebyl upravován ani styk otce s nezletilým tak, jak žádala matka svým návrhem na předběžné opatření. Soud se nedomnívá, že by takto nastaveným modelem péče jakkoli předjímal rozhodnutí ve věci samé, neboť toto rozhodnutí bez dalšího neznamená, že v budoucnu dítě nebude svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů. Stejná situace by ostatně nastala, pokud by byl nezletilý odevzdán do péče jednoho rodiče. Ani v takovém případě by toto rozhodnutí vydané cestou předběžného opatření neznamenalo, že soud v budoucnu meritorně nemůže rozhodnout o odlišné formě péče.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudu zdejšího k Městskému soudu v Praze, čtyřmo.

V Praze dne 4. května 2016

JUDr. Dana Enochová v.r.
samosoudkyně


za správnost vyhotovení:
L.M.KasalováSdílet
PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO