Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Trestní odpovědnost neplatiče závisí na jeho schopnosti platit

Judikát Nejvyššího soudu České republiky (listopad 2015)
6 Tdo 7/2015-19

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2015 o dovolání obviněné L. M., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. 8 To 346/2014, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 12 T 73/2014, takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. 8 To 346/2014, a rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 12 T 73/2014.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také všechna další rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se věc vrací k došetření státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Brně.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 12 T 73/2014, byla obviněná L. M. v řízení vedeném proti uprchlé uznána vinnou přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, a to v jeho úmyslné formě. Za to byla podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jehož výkon jí byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku bylo obviněné dále uloženo, aby ve zkušební době podle svých sil uhradila dlužné výživné v plné výši.

Uvedeného trestného činu se obviněná podle skutkových zjištění soudu prvního stupně dopustila tím, že v době ode dne 1. 1. 2010 do března 2014 v B. ani jinde neplnila vyživovací povinnost ke svému synovi R. M. , přestože jí tato povinnost vyplývala do 31. 12. 2013 ze zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, a od 1. 1. 2014 ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 22 P 125/2009, který nabyl právní moci dne 1. 9. 2012, jí byla stanovena povinnost platit měsíčně výživné ve výši 500 Kč na účet Úřadu práce Krajské pobočky v Brně, a za sledované období tak dluží na výživném 21 565 Kč jmenovanému úřadu a 3 435 Kč synovi R. M. , který dne 5. 8. 2013 nabyl zletilosti.

Proti citovanému rozsudku podala obhájkyně Mgr. Sandra Podskalská, které v řízení proti uprchlé připadla všechna práva vyhrazená obviněné (§ 304 tr. ř.), odvolání, o kterém Krajský soud v Brně, jako soud odvolací, rozhodl usnesením ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. 8 To 346/2014, tak, že ho podle § 256 tr. ř. zamítl.

Obhájkyně následně jménem obviněné napadla usnesení Krajského soudu v Brně dovoláním, které opřela o dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., kterým lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V dovolání obhájkyně nejprve zrekapitulovala řízení, které napadenému usnesení předcházelo. Akcentovala přitom skutečnost, že obviněná je pro orgány činné v trestním řízení od samého počátku nedosažitelná, a to i přes celostátní pátrání, které po ní bylo vyhlášeno. K osobě obviněné bylo zjištěno jen to, že se nezdržuje v místě registrovaného bydliště, není evidována jako zemřelá, neprochází evidencí občanů sociálně potřebných a nebyla jí poskytována dávka sociální péče. Žádná aktuální informace k současnému pobytu obviněné a jejímu sociálnímu zázemí nevyplynula ani z vytěžení osob jí blízkých, protože ani s nimi není řadu let v kontaktu.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti pak dovolatelka namítla, že soudy obou stupňů rozhodly o vině obviněné L. M. přečinem zanedbání povinné výživy, přestože neměly žádné poznatky o tom, zda je soběstačná, práceschopná, zda má nějaké příjmy, jaké jsou její majetkové poměry, zda netrpí nějakou fyzickou nebo duševní nemocí. Fakticky vycházely pouze z toho, že obviněná není evidována jako zemřelá a že byla dne 14. 2. 2008 sankčně vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání. Tyto skutečnosti podle dovolatelky rozhodně nestačí pro závěr o tom, že obviněná úmyslně neplnila svou zákonnou vyživovací povinnost.

Dovolatelka dále poukázala na to, že v trestním řízení nejsou soudy při zvažování toho, do jaké výše bylo neplacení výživného trestným činem, vázány pravomocným rozhodnutím soudu v občanskoprávním řízení, jímž bylo rozhodnuto o povinnosti obviněné platit konkrétní finanční částku, nýbrž si tuto otázku musí vyřešit samostatně. Soudy obou stupňů v této věci ale popsaným způsobem nepostupovaly a převzaly bez dalšího závěry z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 22 P 125/2009. A to i přes zřejmou skutečnost, že soud v občanskoprávním řízení při určování vyživovací povinnosti nezkoumal zákonné předpoklady pro stanovení výše výživného, kterými jsou schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinné, nýbrž vyšel z hypotetických úvah o tom, jakého příjmu by s ohledem na svůj věk a vzdělání mohla obviněná dosáhnout.

K tomu dovolatelka odkázala na četná rozhodnutí Ústavního soudu, který se opakovaně zabýval otázkou určení výše výživného a vždy dospěl k závěru, že hypotetické úvahy nemohou být jediným kritériem toho, jak vysoké výživné by povinný měl platit. Naopak podle ustálené judikatury Ústavního soudu, jehož rozhodnutí jsou podle čl. 89 odst. 2 Ústavy obecné soudy povinny respektovat, je nejprve nutné objasnit možnosti a schopnosti osoby k výživě povinné.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dovolatelka namítla, že soudy obou stupňů posoudily otázku výše výživného v rozporu s ustanoveními § 85 a § 96 zákona o rodině účinného do 31. 12. 2013 a v rozporu s ustanoveními § 913 a § 914 občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Současně konstatovala, že je-li naprosto nemožné s ohledem na důkazní situaci stanovit v souladu s platnou právní úpravou minimální výši výživného, které byla povinna obviněná L. M. platit na syna R. M. , nelze ani s potřebnou mírou jistoty uzavřít, že spáchala přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, a to dokonce v jeho úmyslné formě.

Nejvyššímu soudu dovolatelka navrhla, aby zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně a jemu předcházející rozsudek Městského soudu v Brně a sám rozhodl tak, že podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostí obviněnou obžaloby.

Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Yvona Antonínová ve svém vyjádření po podrobné rekapitulaci obsahu dovolání konstatovala, že se s námitkami dovolatelky ztotožňuje. Dovolatelka podle státní zástupkyně zcela správně poukázala na zákonný předpoklad trestnosti přečinu podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, kterým je schopnost plnit vyživovací povinnost, a to po celé období, jímž je skutek vymezen. Státní zástupkyně uvedla, že z výsledků provedeného dokazování takové zjištění nevyplynulo. Soudům k závěru o vině postačilo jen to, že obviněná si neplní vyživovací povinnost, přestože si je vědoma toho, že má syna, který byl svěřen do pěstounské péče. Takové argumenty ale podle státní zástupkyně nevypovídají o tom, zda obviněná v průběhu rozhodného období s ohledem na své výdělkové možnosti a schopnosti, jakož i majetkové poměry, reálně mohla plnit svou zákonnou vyživovací povinnost vůči synovi, případně v jaké výši.

Státní zástupkyně dále zdůraznila, že skutečnosti rozhodné pro zavinění obviněné se nestaly předmětem důsledného způsobu dokazování a logicky proto absentují také v popisu skutku, kterým byla obviněná uznána vinnou a který rozhodně nevykazuje subjektivní stránku přečinu úmyslného zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku. Státní zástupkyně upozornila na to, že soud prvního stupně v odůvodnění rozsudku konstatoval zcela bez návaznosti na konkrétní skutková zjištění, že obviněná jednala v úmyslu přímém, a jeho právní závěr označila za chybný. Stejně tak je podle státní zástupkyně vadné i napadené usnesení, ve kterém odvolací soud bez dalšího tento ničím nepodložený právní závěr soudu prvního stupně označil za správný.

V další části svého vyjádření státní zástupkyně zopakovala skutková zjištění soudů nižších stupňů a důkazy, ze kterých vycházely, a konstatovala, že v posuzovaném případě soudy obou stupňů nedůvodně rezignovaly na obstarání a provedení důkazů, které by odůvodnily závěr o tom, zda a do jaké výše bylo neplacení výživného obviněnou trestným činem. Právní posouzení skutku spáchaného obviněnou jako přečinu úmyslného zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku proto zatím rozhodně nemůže obstát.

Nejvyššímu soudu státní zástupkyně navrhla, aby s ohledem na zjištěnou nesprávnost právního posouzení skutku odpovídající uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. vyhověl dovolání obviněné L. M. a rozhodl tak, že se podle § 265k odst. 1 a § 265l odst. 1 tr. ř. napadené rozhodnutí i jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně zrušují a Městskému soudu v Brně se přikazuje věc znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud zjistil, že byly splněny všechny formální a obsahové podmínky k podání dovolání a že uplatněné dovolací námitky odpovídají dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Přezkoumal proto podle § 265i odst. 3 tr. ř. napadené usnesení i jemu předcházející řízení a shledal, že dovolání je důvodné. Nejvyšší soud přitom vycházel z následujících zjištění a právních úvah.

Nejvyšší soud nejprve připomíná, že podle ustanovení § 196 odst. 1 tr. zákoníku se přečinu zanedbání povinné výživy dopustí ten, kdo, byť i z nedbalosti, neplní svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce. Z hlediska subjektivní stránky může být tento trestný čin tedy spáchán úmyslně (§ 15 tr. zákoníku) ale i z nedbalosti (§ 16 tr. zákoníku). O nedbalost půjde např. tehdy, jestliže pachatel ví, že má plnit vyživovací povinnost, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že ji plnit nemusí.

Pro úplnost s ohledem na posuzovaný případ je na místě uvést, že trestní odpovědnost za přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku se uplatňuje i vůči rodičům v případě neplacení příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v pěstounské péči.

Zásadním předpokladem trestnosti osoby, která má povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, pak je, že byla v době, o níž jde, schopna výživné plnit (shodně rozhodnutí publikovaná pod č. 81/1955 a 33/1960 Sb. rozh. tr.) Soud při úvaze o tom není vázán pravomocným občanskoprávním rozhodnutím, kterým byla povinné osobě stanovena vyživovací povinnost v konkrétní výši (viz rozhodnutí publikované pod č. 11/1984 Sb. rozh. tr.). Při rozhodování o vině totiž soud posuzuje rozsah vyživovací povinnosti samostatně (§ 9 odst. 1 tr. ř.) a může proto dospět k jinému závěru, než soudy v občanskoprávním řízení (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. 7 Tdo 648/2004 a ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 8 Tdo 624/2011).

Hlediska pro určení výživného, která naopak soudy v trestním řízení musí vždy respektovat a která mají zásadní význam i při rozhodování o odpovědnosti za trestný čin zanedbání povinné výživy, jsou obsažena v § 85 a § 96 zákona o rodině účinného do 31. 12. 2013 a v § 913 a § 914 občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Lze je shrnout tak, že z pohledu osoby povinné jsou pro stanovení výše výživného rozhodující zejména její výdělkové schopnosti, možnosti a majetkové poměry.

V posuzovaném případě Městský soud v Brně v rozsudku ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 12 T 73/2014, na straně 3 konstatoval, že k osobě obviněné L. M. zjistil jen to, že se dlouhodobě zdržuje na neznámé místě a se synem se vůbec nestýká, dále to, že není evidována jako zemřelá, nepobírá důchod, není vedena jako uchazečka o zaměstnání a nejsou jí vypláceny žádné sociální dávky. Z těchto údajů soud prvního stupně dovodil, že obviněná nezemřela, zná své finanční možnosti a je tedy schopna poskytovat alespoň minimální výživné ve výši 500 Kč, které jí bylo stanoveno civilním soudem. Závěr o zavinění ve formě přímého úmyslu pak soud prvního stupně v rozsudku stroze odůvodnil tím, že “obviněná si je vědoma toho, že má syna, který byl svěřen do pěstounské péče, ale po celou dobu nejeví ani nejmenší zájem o plnění svých povinností vůči němu. Nekontaktuje příslušné instituce a spoléhá na to, že není znám její pobyt, takže ani ji nebude nikdo kontaktovat“.

Krajský soud v Brně, jako soud odvolací, uvedl k námitkám neprokázaného rozsahu vyživovací povinnosti obviněné pouze to, že pokud se soudu prvního stupně k osobě obviněné nepodařilo nic aktuálního zjistit, správně vyšel z pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 22 P 125/2009, který výživné stanovil na 500 Kč měsíčně (viz strana 2 napadeného usnesení). Otázkou formy zavinění se odvolací soud vůbec nezabýval.

Ze spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že trestní stíhání obviněné bylo iniciováno dne 24. 5. 2013 Úřadem práce České republiky Krajská pobočka v Brně a vzhledem k tomu, že obviněná byla dlouhodobě neznámého pobytu, bylo po ní vyhlášeno dne 27. 8. 2013 pátrání, které nebylo úspěšné. Nebyly zjištěny žádné poznatky o jejím současném nebo minulém pobytu ani jakékoli poznatky o jejích finančních poměrech, zdravotním stavu a sociálním zázemí. Dne 18. 12. 2013 byla obviněné ustanovena obhájkyně Mgr. Sandra Podskalská a dne 10. 3. 2014 bylo zahájeno trestní stíhání obviněné doručením usnesení o sdělení obvinění ustanovené obhájkyni podle § 303 odst. 1 tr. ř. Syn obviněné R. M. při svém vytěžení v přípravném řízení uvedl, že žije se svou pěstounkou, studuje a s matkou není v kontaktu od svých čtyř let, kdy byl svěřen do pěstounské péče (rok 1999). Policejní orgán dále obstaral opis pravomocného rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 13. 6. 2000, sp. zn. 8 Nc 13/98, ze kterého vyplynulo, že syn obviněné byl svěřen do pěstounské péče a matce, tedy obviněné, nebylo výživné stanoveno, protože byla bez pracovního poměru a neměla příjmy ani na hranici životního minima. Z odůvodnění rozsudku je současně zřejmé, že obviněná byla osobně přítomna soudnímu jednání a se svěřením syna do péče pěstounů souhlasila. Citovaný rozsudek byl posléze změněn rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 22 P 125/2009 tak, že obviněné L. M. byla stanovena povinnost platit výživné ve výši 500 Kč měsíčně. Tomuto jednání obviněná už přítomna nebyla a rozsudek jí byl doručen uložením na poslední evidovanou adresu. Fakticky ho ale nikdy nepřevzala. V odůvodnění citovaného rozsudku Městský soud v Brně zdůvodnil změnu vyživovací povinnosti tím, že nezjistil žádnou objektivně uznatelnou skutečnost, pro kterou by obviněná nemohla konat alespoň nekvalifikovanou práci a plnit vyživovací povinnost v minimální výši 500 Kč. Policejní orgán k osobě obviněné dále opatřil od příslušných státních úřadů zprávy, ze kterých vyplynulo, že obviněná není evidována jako zemřelá, nepobírá důchod ani žádné sociální dávky, byla dne 14. 2. 2008 sankčně vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání a konečně, že v minulosti nebyla soudně trestána.

Po podání obžaloby soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 4. 2014, sp. zn. 12 T 73/2014, rozhodl podle § 305 tr. ř., že řízení bude i nadále vedeno proti uprchlé, a vydal ve věci trestní příkaz, který doručil obhájkyni obviněné. Ta proti němu podala včas odpor, takže ve věci bylo nařízeno hlavní líčení. Současně soud prvního stupně vydal dne 6. 6. 2014 příkaz k zatčení obviněné, který ale nebyl po celou dobu trestního stíhání realizován. Hlavní líčení proto proběhlo dne 2. 7. 2014 v nepřítomnosti obviněné, přičemž nad rámec důkazů opatřených v přípravném řízení další důkazy obstarány a provedeny nebyly. Ani odvolací soud ve veřejném zasedání, ve kterém projednal odvolání obviněné, neprovedl doplnění dokazování.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že zásadním hmotně právním pochybením soudů obou stupňů bylo to, že přesvědčivě nevyřešily, zda obviněná L. M. byla vůbec schopna dostát své vyživovací povinnosti vůči synovi R. M. , na což se logicky váže závěr o tom, zda z její strany šlo o zaviněné neplnění vyživovací povinnosti ve smyslu § 196 odst. 1 tr. ř., za které je trestně odpovědná. Otázku, jak vysoké je výživné, jehož neplacením měla obviněná spáchat uvedený trestný čin, totiž soudy obou stupňů posoudily v rozporu se zákonnými hledisky stanovenými v § 85 a § 96 zákona o rodině a ode dne 1. 1. 2014 pak v § 913 a § 914 občanského zákoníku.

Jak již bylo shora Nejvyšším soudem konstatováno, jde o předběžnou otázku, která je významná pro posouzení viny obviněné, a proto při jejím posuzování soudy nebyly vázány pravomocným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 22 P 125/2009, jímž bylo rozhodnuto o povinnosti obviněné L. M. platit výživné v částce 500 Kč měsíčně na účet Úřadu práce ČR Krajské pobočky v Brně. Vyplývá to z ustanovení § 9 odst. 1 tr. ř., podle kterého orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnout, zcela samostatně. Je-li tu o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení sice takovým rozhodnutím vázány, ale jen pokud nejde o posouzení viny obviněného, což není posuzovaný případ (shodně viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. 7 Tdo 648/2004, a ze dne 31. 8. 2011, 8 Tdo 624/2011).

K otázce, do jaké výše bylo neplacení výživného trestným činem, měly soudy nižších stupňů, když se rozhodly akceptovat předčasně podanou obžalobu a nevrátily věc stánímu zástupci k došetření, provést vlastní dokazování a dospět k samostatnému závěru, při kterém měly vycházet z rozhodných skutečností, které zde byly v době činu, a řídit se shora uvedenými zákonnými hledisky (§ 85 a § 86 zákona o rodině nebo od 1. 1. 2014 v § 913 a § 914 občanského zákoníku). Při posuzování schopností a možností obviněné L. M. ve smyslu výše zmíněných ustanovení jsou totiž rozhodující její skutečné výdělečné a majetkové poměry, dále její fyzický stav, celková hodnota jejího majetku a způsob života, resp. životní úroveň (srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 299/06; Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 42, nález č. 158). Rozhodně nelze zodpovědně uzavřít, jak to učinil soud prvního stupně, že obviněná mohla plnit svou vyživovací povinnost, byť v minimální výši 500 Kč, jen na základě zjištění, že není evidována jako zemřelá a sama zná své finanční možnosti.

Zatím obstarané důkazy naopak vypovídají o tom, že obviněná je sociálně slabou osobou bez jakéhokoli zázemí, která nepobírá žádný důchod ani sociální dávky a není evidována jako uchazečka o zaměstnání. Co je zdrojem obživy obviněné, zda má nějaký majetek, jaký je její zdravotní stav a životní úroveň, zda je schopna vykonávat nějaké zaměstnání apod., nebylo doposud vůbec objasněno. Přitom teprve na základě souhrnu všech těchto skutečností bude možné s potřebnou mírou jistoty určit, zda byla obviněná v posuzované době objektivně i subjektivně schopna plnit svou vyživovací povinnost vůči synovi R. M.

Pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že uvedené závěry neznamenají zpochybnění správnosti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 22 P 125/2009, kterým bylo L. M. stanoveno výživné ve výši 500 Kč měsíčně. Tento rozsudek i nadále zůstává v právní moci, je exekučním titulem a není nijak dotčen výsledkem tohoto trestního řízení.

Soudy obou stupňů navíc zcela chybně vyhodnotily stávající skutková zjištění ve vztahu k subjektivním znakům přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku. Nejvyšší soud připomíná, že závěr o tom, zda tu je zavinění ve smyslu trestního zákona a v jaké formě, je závěrem právním a musí být vždy prokázaný výsledky dokazování. Musí z nich logicky plynout stejně jako všechny další okolnosti naplňující znaky trestného činu (viz rozhodnutí publikované pod č. 19/1971 Sb. rozh. tr.). Okolnosti subjektivní povahy lze zpravidla dokazovat jen nepřímo, z okolností objektivní povahy, ze kterých se dá podle zásad správného myšlení usuzovat na vnitřní vztah pachatele k porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem (srov. rozhodnutí publikovaná pod č. 62/1973 a 41/1976 Sb. rozh. tr.).

Právní závěr soudu prvního stupně, který odvolací soud akceptoval jako správný, o tom, že obviněná L. M. jednala v přímém úmyslu, je ale v rozporu se zjištěním, že obviněná byla mimo jakoukoli pochybnost seznámena jen s výsledkem opatrovnického řízení, kterým byl v roce 2000 syn R. M. svěřen do pěstounské péče, a jí nebylo stanoveno žádné výživné, a pravděpodobně se nedozvěděla o tom, že v roce 2012 byl tento rozsudek změněn a byla jí stanovena vyživovací povinnost ve výši 500 Kč měsíčně. Za tohoto skutkového stavu věci dovozovat na straně obviněné L. M. zavinění ve formě přímého úmyslu, jehož podstatou je vědomé a chtěné porušení zájmu chráněného trestním zákonem a to způsobem uvedeným v zákoně, je v rozporu se zásadou logiky.

Na základě všech shora uvedených právních skutečností i poznatků z obsahu spisového materiálu Nejvyšší soud shledal, že soudy obou stupňů v projednávané trestní věci učinily závěr o vině obviněné L. M. , aniž by řádně uvážily všechny rozhodující skutečnosti, k nimž byly povinny přihlížet. Neřídily se v potřebné míře zákonnými hledisky pro posouzení trestní odpovědnosti obviněné, zejména dostatečně neměly na paměti, že o přečin podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku může jít jen při zaviněném neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové vyživovací povinnosti. Soudy nižších stupňů přecenily úvahu o tom, že obviněná si v období od 1. 1. 2010 do března 2014, kterým je skutek vymezen, byla vědoma toho, že má syna, který byl svěřen do pěstounské péče, a vůbec se o jeho osud nezajímala. Tato skutečnost sama o sobě k vyvození trestní odpovědnosti obviněné za úmyslné zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku rozhodně nepostačuje.

Rozhodnutí obou soudů jsou tedy vadná z důvodu, který je uveden v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyšší soud současně dospěl k závěru, že pro absolutní nedostatek jakýchkoli informací o současném pobytu obviněné L. M. a neobjasnění zcela základních skutečností rozhodných pro závěr o tom, zda obviněná byla v době, kterou je skutek vymezen, schopna plnit vyživovací povinnost vůči svému synovi a v jaké výši, je žádoucí věc projednat znovu nejprve v přípravném řízení.

V souvislosti s tím Nejvyšší soud upozorňuje na zákonné podmínky stanovené v § 302 tr. ř., pro konání řízení proti uprchlému. Trestní řád v citovaném ustanovení umožňuje výjimečně vést řízení v nepřítomnosti obviněného, kterého nelze postavit před soud, a který dokonce ani nebyl vyslechnut v žádném stadiu řízení, pouze tehdy, pokud se trestnímu stíhání vyhýbá pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá. Ovšem pro vedení řízení proti uprchlému nestačí zjistit, že osoba podezřelá z trestného činu není dostupná pro orgány činné v trestním řízení. Především musí být zjištěno to, že uprchla do ciziny nebo se skrývá, aby se trestnímu stíhání vyhnula. Jinak řečeno, důležitý je motiv její nedostupnosti pro orgány činné v trestním řízení. Samotná skutečnost, že policejní orgány neví, kde se dotyčná osoba nachází, pak ještě neznamená, že má snahu se vyhnout trestnímu stíhání (shodně srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1498/2008).

Podle obsahu spisu lze soudit, že v posuzované věci bylo řízení proti uprchlé L. M. vedeno proto, že orgány činné v trestním řízení včetně soudů obou stupňů měly za to, že se obviněná skrývá na neznámém místě, aby se vyhnula trestnímu řízení. Pro takový závěr ale nebyly v přípravném řízení ani v řízení před soudy opatřeny podklady, ze kterých by bylo zřejmé, že nedosažitelnost obviněné L. M. vychází z její snahy mařit trestní stíhání, tedy, že se ukrývá na neznámém místě, aby zabránila projednání věci a vyhnula se hrozícímu trestu. Naopak vše nasvědčuje tomu, že obviněná je nezávisle na tomto trestním řízení již dlouhodobě bez domova a sociálního zázemí, není v kontaktu se státními úřady a nepobírá žádné sociální dávky. Pokud ale nebylo ničím prokázáno, že motivem popsaného chování obviněné je snaha skrývat se před orgány činnými v trestním řízení, aby se vyhnula dopadení a zmařila trestní stíhání, vznikají důvodné pochybnosti o tom, zda řízení proti uprchlé bylo konáno důvodně.

Nejvyšší soud připomíná, že řízení proti uprchlému je závažným zásahem do jeho zákonných práv a proto je nezbytné, aby před rozhodnutím o takovém způsobu řízení byly vyčerpány všechny možnosti a zákonné nástroje k objasnění otázky, proč obviněnou nelze předvolat nebo předvést.

Vycházeje ze shora uvedených skutečností a úvah Nejvyšší soud zrušil podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. napadené usnesení odvolacího soudu i jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně. Po zrušení těchto rozhodnutí Nejvyšší soud podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc vrátil státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Brně k došetření. Své rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

V obnoveném přípravném řízení policejní orgány nejprve učiní veškeré úkony k vypátrání současného pobytu obviněné L. M. a zaměří se na objasnění otázky, zda tím, že obviněná pobývá na neznámém místě, se cíleně vyhýbá trestnímu řízení. Teprve bude-li s potřebnou mírou jistoty zjištěno, že obviněná se skutečně záměrně skrývá před orgány činnými v trestním řízení, bude možné pokračovat v řízení proti uprchlé. V opačném případě musí státní zástupce učinit kroky směrem ke standardnímu způsobu řízení. V obou nastíněných případech ale státní zástupce dříve, než se znovu rozhodne podat ve věci obžalobu, objasní, jaké byly výdělkové schopnosti, možnosti a majetkové poměry obviněné v době, ve které je jí kladeno za vinu zaviněné neplnění vyživovací povinnosti. Tedy, zda byla schopna vykonávat nějaké zaměstnání, jaký byl její zdravotní stav, co bylo zdrojem její obživy a jaká byla její životní úroveň. Až na základě takto doplněného dokazování totiž bude možné učinit spolehlivý závěr o trestní odpovědnosti obviněné L. M. za neplnění vyživovací povinnosti vůči synovi R. M. v době od 1. 1. 2012 do března 2014 a současně právně posoudit formu jejího zavinění.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2015

Předseda senátu:
JUDr. Jan Engelmann

Vyhotovila:
JUDr. Pavla Augustinová


Sdílet
PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO