Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Výživné: soudní praxe škodí otcům, matkám i dětem

Článek Pavla Rusého publikovaný ve zkrácené verzi v Právu (září 2016)
Současný systém určování výživného je kritizován pro nepředvídatelnost výše výživného a jeho obtížnou vymahatelnost. Praxe je ale špatná ve více oblastech.

Nejdříve péče, teprve pak peníze

Rodiče mají povinnost o dítě pečovat a dítě živit. Mezinárodní smlouvy zavazují stát zajistit především právo dítěte na péči obou rodičů. Pokud se rodiče rozejdou, měla by zůstat oběma povinnost péče a s ní plnění výživy. Jen při závažných důvodech, kdy nemohou pečovat oba rodiče, by mělo být stanoveno výživné v penězích. Soudy ale postupují opačně, zbavují dítě práva na péči jednoho z rodičů a nahradí tuto povinnost rodiče penězi. I pokud chtějí o dítě pečovat oba rodiče, musí většinou otec čelit obrovskému odporu státní moci, a ani to často nestačí, soudy přesto zbaví rodiče povinnosti o dítě pečovat proti jeho vůli a právu dítěte.

Svévole soudů při zjišťování příjmu a při stanovení výše výživného

Není pravidlo, z jakého příjmu má soud vycházet, ani pravidlo, jak z příjmu určit výživné. Soudy často ignorují i úřední zdroje výše příjmu. Opírají se o fiktivní příjmy, které údajně odpovídají možnostem povinného, ale ne reálné situaci. Není minimální výživné. Nezohledňují se náklady na dopravu dítěte mezi bydlišti rodičů, které zpravidla nese jen jeden z nich. Pomíjí se náklady, které má rodič s dítětem v době styku. Přitom zákon dává vodítko pro stanovení výživného, kdy životní úroveň rodiče a dítěte má být v zásadě shodná. To lze naplnit rozdělením skutečně prokázaného příjmu povinného rodiče mezi něj a všechny jím vyživované osoby úměrně částkám životního minima. Z této částky pak lze odečíst náklady na dopravu a úměrný podíl na zajištění potřeb dítěte v době styku.

Vadný postup soudů při ztrátě výdělku

Povinný rodič má právo na úpravu výživného, pokud se jeho poměry změní. Většina rodin hospodaří bez rezerv a ztráta příjmu bez úpravy výživného může být pro řadu z nich vstupenkou do dluhové pasti. Přestože povinný má právo na snížení výživného od data podání návrhu, je to prakticky vyloučeno. Tuto systémovou vadu dokonce posvětil Ústavní soud. Dlouhá řízení o úpravě výživy a nemožnost vrátit přeplacené výživné pak mohou vést k poškození plátce výživného, vystavení do dluhů, nutnosti prodávat majetek, do rizika exekuce, ohrožení výživy dalších dětí povinného, omezení nutných investic do podnikání a tím dalšího poškozování jeho výdělečných možností.

Neúměrný zásah do odpovědnosti povinného rodiče

Při stanovování výživného soudy ovlivňují povinného rodiče v nakládání s výdělkem více, než v případě fungujících rodin. Těm nikdo nepředepisuje, kolik mají z příjmu vynaložit na dítě, kolik na jeho spoření, jaké mají mít zaměstnání, kolik mají investovat do podnikání, kolik si mají spořit na důchod, jak mají budovat své jmění. V případě rozpadlých rodin si stát osobuje právo do těchto sfér zasahovat, dokonce někdy určuje, že povinný rodič má prodávat svůj majetek, aby mohl platit výživné neodpovídající aktuálnímu příjmu. Soudy by měly do odpovědnosti rodiče zasahovat výhradně v situaci, kdy se rodič o dítě odmítne nebo není schopen postarat osobně a neplní vyživovací povinnost alespoň v míře přiměřené. Rozhodování o tom, jak bude dítě finančně zajištěno a co se za peníze pořídí, je i jedním z výchovných nástrojů. Jaký charakter bude mít dítě vychovávané v péči nepracující matky povinně štědře saturované příjmově úspěšným otcem, jemuž bylo znemožněno se o dítě starat?

Nerovnoměrné rozložení povinností

Místo rozložení zátěže péče a výživy, zachování stejných práv a povinností, soudy vnáší do zajištění péče a výživy dítěte značné nerovnosti. Odpovědnost za péči naloží často i proti vůli druhého rodiče pouze na jednoho, povinnost výživy určí pouze druhému rodiči spolu s povinností zajišťovat dopravu dítěte. To vede k hlubším konfliktům a nespravedlnostem i díky tomu, že jeden rodič nikdy nepocítí tíhu odpovědnosti péče, druhý nikdy nepocítí zátěž zajišťování dopravy a Damoklův meč striktně dané vyživovací povinnosti s nepružnou reakcí na změnu příjmu. To vede ke zneužívání tohoto nerovného postavení rodičů. Rozložení zátěže, zachování stejných práv a povinností by vedlo oba rodiče k většímu respektu k povinnostem druhého.
 
Pokud by stát měl zájem na zlepšení rodinných vztahů po rozpadech partnerství rodičů, pak by současný destruktivní systém nahradil takovým, který aktivně vede oba rodiče k plnění jak povinnosti péče, tak výživy a dopravy dítěte. Vedl by rodiče ke společné odpovědnosti za výchovu dítěte místo masivní produkce samoživitelek a neplatičů výživného s významnými dopady na náklady sociálního a justičního systému včetně vězeňství.Sdílet
PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO